Зміни трудового потенціалу

Зміни трудового потенціалу України в період переходу до ринкової економічної системи

Моя робота має назву Зміни трудового потенціалу України в період переходу до ринкової економічної системи. Я обрав цю тему невипадково, оскільки при з’ясуванні економічних проблем, стану і перспектив економічного зростання України особливого значення набуває аналіз її трудового потенціалу. Розвиток трудового потенціалу — де процес переходу в більш досконалий стан, який забезпечує його якісне та кількісне відтворення, найповнішу реалізацію та ефективне використання. Під впливом якісних змін в економіці, впроваджень наукових досягнень у виробництві, подальшого розвитку науково — технічної революції виникла потреба в подоланні суто кількісного (валового) підходу до трудових ресурсів. Слід розглядати трудовий потенціал України з якнайповнішим урахунком проблем зайнятості та соціального захисту. Ці проблеми особливо актуальні у зв’язку з глибокими кризовими тенденціями, що розвиваються в економіці, глибокими якісними трансформаціями, спричиненими переходом від командно — адміністративної до ринкової системи. Перехідні процеси в економіці найсильніше позначаються на особливостях відтворення, зайнятості та соціального захисту трудового потенціалу, що є певною мірою індикатором об’єктивних економічних процесів в Україні.

У період переходу до ринкових відносин це особливо актуально, так як з моменту проголошення проведення ринкових реформ практично всі урядові програми, прийняті в Україні та інших країнах СНД, декларували створення ринку пращ. Цей процес необхідний, оскільки в цих країнах уже були створені різні форми власності, розроблена правова база і відповідні сучасним вимогам ринкові інститути.

У своїй роботі я зробив оцінку ринку праці, котрий є найбільш складною частиною ринкової економіки , на відміну; наприклад, від ринку товарів, оскільки він відображав значно більше соціально — економічних явищ суспільства. За визначенням доктор економічних наук, професора В. І. Плахсі: «… Ринок праці — це специфічний вид товарного ринку, змістом котрого є реалізація (купівля — продаж ) товару особливого роду ‘ робітничої сили чи здатності людини до праці. Як економічна категорія ринок робітничої виражає економічні відносини між власником робочої сили, її продавцем, з однієї і володарем капіталу, покупцем робочої сили, — з другої.

Що ж продається і купується на ринку праці? На ринку праці об’єктом купівлі – продажу, виступає праця. А цей товар особливий — володар робочої сили залишається її власником, вона не відчужується і не може відчужуватися від нього. Сутність ринку праці зводиться, звісно, тільки до продажу і купівлі робочої сили. Ринок праці — складне соціально — економічне явище, де щодня зустрічаються і взаємодіють між собою десятки тисяч робітників і роботодавців.

Саме тому дуже важко зробити прогноз явища, що відбувається на ринку праці, але це необхідно для більш раціонального використання трудового потенціалу країни. Реструктуризація економіки України в перехідний період призводить до значних змін на ринку праці. Для багатьох галузей характерне надлишок грошевих ресурсів, отже, безробіття. З іншого боку — виникає потреба в окремих спеціальностях. У своїй роботі я зробив спроби аналізу змін в конюктурі ринку робітничої сили і прогноз, у якому продемонстрував, наскільки випускники шкіл орієнтуються в соціально — економічних процесах і попиту на ринку праці.

У роботі були використані результати профорієнтації учнів школи за 2006, 2007 роки. Я вважаю, що громадянам, а особливо молоді, яка зазнає труднощів із зайнятістю, не варто обвинувачувати державну політику зайнятості і говорити те. що наш ринок праці не достатні,о — європейський, слід у першу чергу визначитися зі своїми можливостями. Тому, при виборі навчального закладу необхідно обчислювати кон’юнктуру ринку трудових ресурсів, котра складатиметься в найближчі 4-5 років, так як від цього залежить працевлаштування. ‘

Не слід також забувати, що сучасний ринок праці є споживачем трудових ресурсів високо рівня кваліфікації, з досвідом роботи, зі знаннями ПК,тобто наглядно демонструє потребу не стільки кількісних, скільки якісних показників трудового потенціалу.

Вважаю проблему раціонального використання трудового потенціалу актуальною, тому метою своєї роботи я вибрав визначення змін на ринку праці в умовах переходу до ринкової економіки та зміни трудового потенціалу на прикладі України, м. Харкова та Орджонікідзевського району.

Зайнятість населення — це діяльність, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і яка базується на праві вільного володіння своєю здатністю до праці та праві власності на засоби виробництва дня використання цієї праці.

На сучасному етапі дії держави в межах регулювання ринку праці та зайнятості спрямовуються переважно на активізацію проведення структурної перебудови, забезпечення збалансованості на ринку праці робочих місць і робочої сили, стимулювання малого підприємництва, ефективний перерозподіл зайнятих між державними та недержавними секторами економіки, заохочення підприємницької діяльності, само зайнятість тощо. Для реалізації цих завдань держава застосовує широкий діапазон різноманітних методів та засобів впливу на ринок праці та зайнятості населення.

Вважаю, що одним із способів регулювання ринку зайнятості є інформованість випускників шкіл про потреби визначених спеціальностей, оскільки тенденція перенасичення ринку праці окремими спеціальностями зберігається. Нажаль, стихійність при виборі професії серед випускників шкіл є доволі поширеною.

Ось чому тема трудового потенціалу та трудових ресурсів є важливою для Вивчення,тобто актуальною.