Социология Архив

Проблема адаптації в соціумі «вундеркіндів»

Наша держава мас сьогодні безліч економічних, соціальних та культурних проблем, вирішувати які доведеться сьогоднішнім дітям. Ось чому проблема обдарованості, збереження й розвитку в людини цього чудового дару природи є надзвичайно актуальною й важливою і для країни в

Особливості соціалізації молоді

У сучасних умовах державотворення важливе місце посідає молодь. У роботі розглянуто мигання соціального становлення молоді протягом життя, а саме професійне самовизначення молоді, формування здорового способу життя молоді, вивчення цінностей молоді. У Безлюдівському юридичному ліцеї особлива увага приділяється

Соціологічні аспекти зміни поколінь

Темою мого дослідження я обрала взаємовідносини між батьками та дітьми. В основі цього лежить соціологія молоді. Я вважаю, що проблема відносин між батьками та дітьми с однією із найактуальніших на сьогодні. Метою роботи с дослідження соціально-культурних проблем

Формування здорового способу життя учнівської молоді

Актуальність даної теми викликана загальновідомою темою здоров’я, яка характерна для учнівської молоді в тому числі. Виокремлюючи істотні риси молоді, дослідники визначають, що молодь найбільш здорова, фізично активна частина суспільства, здібна до активної творчої праці. Виходячи з цього,

Внутрішній імідж Україні та фактори його формування

Розвиток будь-якої держави неможливо відокремити від глобального світового простору. Накопичений у інших країнах світу досвід державного розвитку незаперечно свідчить про те. що в сучасних умовах рішення важливих державних завдань окремо взятою країною повинен здійснюватися при всебічному розгляду

Отцы и дети в новых социальных реалиях

Данная работа является первой попыткой нашей исследовательской деятельности. Так как базовый предмет «Человек и общество» в 10 классе еще не изучается, движущим мотивом к написанию работы послужили наблюдения социальных изменений в повседневной, окружающей нас, жизни и появление

Україна — Нато: перспективи співпраці

Створення НАТО як союзу незалежних держав, об’єднаних загальною зацікавленістю у збереженні миру та захисті свої свободи на засадах політичної солідарності, забезпечення адекватної оборони з метою утримання і у випадку необхідності відведення будь-якої форми розв’язання проти них агресії.

Грузино-абхазький конфлікт: змінна природа (натура) миротворчої місії

Наукова новизна і актуальність роботи визначається тим, що в ній здійснена спроба розкрити і проаналізувати передумови і основні чинники грузино-абхазького конфлікту а також ролі російської миротворчої місії при вирішенні цього конфлікту: Представники невизнаних державних утворень мають бути

Тоталитаризм-феномен ХХ столетия. История и современность

Цель исследования: 1) Исследование проблемы тоталитаризма, природы этого явления, исторические корни тоталитаризма как политического явления. 2) Определение характеристик основных признаков тоталитарных режимов на примере исторически существовавших государств Европы в XX веке. 3) Исследование современных проблем строительства демократического.

Мода как социальное явление

В развитии культуры определяющими факторами ее динамики и вариабельности являются традиции и новации. Возможно, ни в какой из культурных систем так ярко как в моде не проявляются отношения традиционных и инновационных начал, которые и определяют динамику культуры

Сучасні проблеми сімейного виховання

Родина — « всьому голова» і від того, якою вона буде , яка виховна атмосфера у родині залежить яке буде суспільство. Сім я — це основний виховний осередок, школа де людина навчається, як жити в суспільстві. Головна

Влияние неформальных молодежных субкультур на социализацию личности

Изучение субкультур — относительно новое, но активно развивающееся направление в отечественных гуманитарных науках. Наиболее многочисленными являются исследования отдельных разновидностей молодежных субкультур, взаимодействия молодежных субкультур с социальными институтами и формами общественного сознания, региональных характеристик субкультурой дифференциации молодежи. Актуальность